ข่าวการตรวจอาคาร บจก.สตาร์เวลล์

ข่าวการตรวจรับอาคาร บริษัทสตาร์เวลล์ จำกัด ที่ได้รับความไว้วางใจให้ บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการบริหารโครงการและควบคุมโครงการก่อสร้าง วันนี้ได้ทำหน้าที่ในการต้อนรับ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการตรวจอาคาร เพื่อรับรองออกใบอนุญาตให้ใช้อาคาร (อ.6) ผลการตรวจเป็นไปตามแบบแปลนพร้อมกับมีระบบความปลอดภัยมากกว่ากฏหมายกำหนด