fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywordsบริการรังวัดที่ดิน"> บริการรังวัดที่ดิน

บริการรังวัดที่ดิน

 

การบริการงานรังวัดเอกชนอินฟินนิตี้เซอร์เวย์

 

มีงานบริการรังวัดต่อไปนี้  การสอบเขต แบ่งแยกและรวมโฉนด

. “การสอบเขต หมายถึง การรังวัดตรวจสอบแนวเขตโฉนดที่ดินหรือการรังวัดตรวจสอบเนื้อที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เพื่อให้ทราบที่ตั้งแนวเขตที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินตามที่ได้ครอบครองอยู่จริง

. “การแบ่งแยกหมายถึง การรังวัดแบ่งแยกที่ดินและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นอีกแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงต่างหาก

ประเภทการจดทะเบียน

- แบ่งแยกในนามเดิม หมายถึง เจ้าของที่ดินมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกที่ดินของตนและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นอีกแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงในนามเดิมเช่นเดียวกับแปลงที่ขอแบ่งแยก

- แบ่งกรรมสิทธิ์รวม หมายถึง เจ้าของที่ดินผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมมีความประสงค์แบ่งแยกที่ดินและขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เป็นกรรมสิทธิ์ของแต่ละคน คนละกี่แปลงก็ได้โดยแต่ละแปลงถือกรรมสิทธิ์คนเดียวหรือหลายคนก็ได้

- แบ่งแยกประเภทอื่น ๆ เช่น แบ่งขาย , แบ่งให้ , แบ่งเวนคืน , แบ่งหักที่สาธารณประโยชน์ หมายถึงการแบ่งแยกที่ดินที่ผู้รับสัญญามีความประสงค์ที่จะให้ที่ดินแปลงแยกไปออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินในนามของผู้รับ เช่น ในนามของผู้ซื้อ หรือผู้รับให้ แล้วแต่กรณี

. “การรวมโฉนด หรือการรวมหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายถึง การรังวัดรวมที่ดินจำนวนตั้งแต่สองแปลงขึ้นไปโดยให้มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเป็นแปลงเดียวกัน

 

 

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย