fjrigjwwe9r1SubMenu:SubMenu_Keywords"> รับออกแบบโครงสร้าง อาคาร วิศวกรออกแบบโครงสร้างมืออาชีพ

 แนวคิดการออกแบบโครงสร้างตามหลัก 4S 

          การออกแบบโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของความแข็งแรง และปลอดภัย กับผู้ใช้  แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเข้าใจมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเชื่อในการรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างเป็นหลัก ว่าแข็งแรงและปลอดภัย แล้ว และให้ความสำคัญต่องานสถาปัตย์ เรื่องของรูปร่างหน้าตา

ในแนวคิดของทีมงานเอง คิดว่า ผู้ออกแบบโครงสร้าง ต้องมีความรอบรู้ในงานสถาปัตย์ รู้จักวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ  มีประสบการณ์ในการก่อสร้างจริงมาก่อน และมีองค์ความรู้ในหลักวิชาชีพ  เพราะถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ไปการออกแบบโครงสร้างที่เราทำรายการคำนวณมาก็ไร้ค่า เพราะไม่สามารถก่อสร้างได้จริง ทีมงานออกแบบโครงสร้างของเราเน้นหลักในการออกแบบตามหลัก 4S ดังนี้

1.มั่นคง (Stable)  โครงสร้าง ชิ้นส่วน การยึดรั้ง เสถียภาพขององค์โครงสร้างทั้งหมด  ต้องมีความแข็งแรง และมั่นคง  ตามหลักวิศวกรรม

2.ปลอดภัย (Safe)  โครงสร้าง ชิ้นส่วนต้องออกแบบตาม มาตรฐานการและกฏหมาย พร้อมทั้งศึกษางานวิจัย ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  และศึกษาหาแนวทางทดสอบของชิ้นส่วน เพื่อให้ได้สิ่งที่มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้ให้มากที่สุด

3.ประหยัด (Save) โครงสร้าง ชิ้นส่วน องค์อาคาร ต้องใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และคุ้มค่า เพื่อประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง และช่วยกันประหยัดทรัยากรธรรมชาติในการนำมาใช้วัตถุดิบในการผลิตวัสดุก่อสร้าง  

4.การจำลองพฤติกรรมของโครงสร้าง (Simulation) โครงสร้าง ชิ้นส่วน เมื่อประกอบกันจะเกิดพฤติกรรมแตกต่างกันไป การจำลองโครงสร้างจะช่วยตรวจสอบแรงที่กระทำต่อองค์โครงสร้าง ว่าเป็นอย่างไร เราสามารถที่จะเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ ได้จากการจำลอง เพื่อหาแนวทางออกแบบโครงสร้างป้องกันแก้ไข และสามารถทำให้ผู้ใช้อาคารเกิดความมั่นใจและเข้าใจพฤติกรรมบางอย่าง อาทิ แรงลม แรงแผ่นดินไหว ได้ง่ายขึ้น

          นายอภัย  ชาภิรมย์  

นายเอกอนันต์  อินทรทรัพย์ 

ทีมวิศวกรออกแบบโครงสร้าง

 

 

 


 แบบแปลนสำเร็จรูป
 แบบบ้าน 1 ชั้น  แบบบ้าน 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 2 ชั้น  แบบอาคารพานิชย์ 3 ชั้น  ตัวอย่างแบบบ้านที่ได้รับ
 สั่งซื้อแบบแปลน
 เกี่ยวกับทีมงาน  บริการหลังการขาย  ขั้นตอนการสั่งซื้อ  ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง  ติดต่อสอบถาม
 กลุ่มบริษัทในเครือ
 บจก.อินฟินนิตี้คอนสตรัคชั่น  บจก.อินฟินนิตี้เฮ้าส์  บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี  สนง.อินฟินนิตี้เซอร์เวย์  โรงงานเมเฟอร์ทีเรีย